Jouw privacy › Treant

Jouw privacy

Treant zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar externe en interne sollicitanten. Wanneer een sollicitant de vacaturepagina’s van Treant bezoekt en besluit te solliciteren, verzamelt Treant informatie (persoonsgegevens) over de sollicitant, bijvoorbeeld aan de hand van webformulieren. Deze persoonsgegevens worden door Treant op een eerlijke en wettige wijze gebruikt; dit betekent dat Treant persoonsgegevens verzamelt en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetten.

Bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van sollicitanten is voor Treant van het grootste belang en vormt een belangrijk onderdeel van de procedures voor de opzet, organisatie en implementatie van de wervingsactiviteiten van Treant. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Treant de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectieactiviteiten van Treant. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan van toepassing zijnde wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen, want aanpassingen worden niet van tevoren gemeld.

Doeleinden
Persoonsgegevens die door de sollicitant aan Treant worden doorgegeven (gegevens van sollicitanten), worden uitsluitend door Treant gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Treant verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uit zowel open sollicitaties als sollicitaties naar bestaande vacatures binnen Treant. Treant verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor selectiedoeleinden  De selectiedoeleinden van Treant zijn: het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures bij Treant, de communicatie van de wervings- en selectieprocedures van Treant, contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen, het testen van sollicitanten en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures. Met "verwerken" wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

Gegevens van sollicitanten
Treant verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV's via de Werken bij Treant site https://www.solliciterenbijtreant.nl/.

Treant verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, geslacht, adres, enz.), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).

Treant verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die je ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, vraagt Treant hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant. Opgemerkt dient te worden dat indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan Treant verstrekt, de sollicitant toestemming aan Treant geeft om deze te gebruiken voor selectiedoeleinden.

De gegevens van sollicitanten die door Treant worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. De gegevens van sollicitanten zijn zo nauwkeurig mogelijk en worden zo nodig door de sollicitanten en Treant bijgewerkt conform de van toepassing zijnde wetten.

Openbaar maken van gegevens van sollicitanten
Treant kan bepaalde gegevens van sollicitanten onthullen aan een externe partij of partner die werving- en selectiediensten levert aan Treant, indien bij de uitvoering van deze diensten gegevens van sollicitanten moeten worden gebruikt en/of gecreëerd voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven. De van toepassing zijnde wetten worden hierbij telkens nageleefd. In deze beperkte gevallen kunnen geselecteerde derde partijen toegang krijgen tot de gegevens van sollicitanten. Treant draagt er zorg voor dat strenge beveiligingsnormen worden opgelegd aan deze derde partijen.

Treant verkoopt en verhandelt geen gegevens van sollicitanten aan enige derde partij. Treant kan krachtens van toepassing zijnde wetten worden verplicht, bepaalde gegevens van sollicitanten te onthullen aan derden, bijvoorbeeld regeringsautoriteiten. Ook kan het nodig zijn dat Treant krachtens van toepassing zijnde wetten gegevens van sollicitanten onthult om haar wettelijke rechten te beschermen.

Overdracht van gegevens van sollicitanten
Via de vacaturepagina’s van Treant krijgen sollicitanten de mogelijkheid om zowel een open sollicitatie in te zenden als te solliciteren naar huidige vacatures binnen Treant. De gegevens van de sollicitant worden uitsluitend overgedragen voor wervings- en selectiedoeleinden.

Om als zorginstelling te kunnen functioneren en om de carrière van sollicitanten binnen Treant te kunnen bevorderen, is het nodig om gegevens van sollicitanten te verwerken en binnen Treant vestigingen door te geven. De gegevens van sollicitanten worden in een database ingevoerd, die beschikbaar is voor personeelswervers van Treant. Treant zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen voor de overdracht en verwerking van gegevens van sollicitanten naar de verschillende Treant vestigingen.

Het bewaren van gegevens van sollicitanten
Treant bewaart de gegevens van sollicitanten alleen tijdens de wervings- en selectieprocedure. Wij waarderen het dat sollicitanten interesse hebben om te komen werken bij Treant Zorggroep. Daarom kan het zijn dat we sollicitatiegegevens langer willen bewaren voor het geval er een geschikte vacature ontstaat. Dat doen we alleen met toestemming van de sollicitant. De gegevens worden maximaal voor één jaar bewaard in onze portefeuille zodat wij een sollicitant in te toekomst nog kunnen benaderen voor een passende vacature. Daarnaast kunnen sollicitatiegegevens ook worden bewaard voor wettelijke verplichtingen.

Beveiliging
Treant maakt van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen gebruik om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. Treant heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. Treant blijft haar beveiligingsprocedures uitbreiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van Treant die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van Treant. Treant personeelsleden zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van Treant bezoeken en om de gegevens van sollicitanten geheim te houden. Conform de van toepassing zijnde lokale wettelijke vereisten zorgt Treant voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan. Treant waarborgt ook (contractueel) dat derde partijen die namens Treant gegevens van sollicitanten verwerken, adequate beveiligingsmaatregelen treffen conform de lokale wettelijke vereisten.

De sollicitant heeft zelf een belangrijk aandeel in de hulp aan Treant om zijn/haar persoonsgegevens veilig te bewaren en bewerken. De sollicitant dient zijn of haar inloggegevens te allen tijde geheim te houden en de correcte procedure te volgen voor het in- of uitloggen op de Werken bij Treant site.

De rechten van sollicitanten
De sollicitant heeft recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens die door Treant worden bewaard. Treant maakt de toegang tot gegevens van sollicitanten mogelijk door in te loggen op de Werken bij Treant site. De sollicitant heeft eveneens het recht om Treant te verzoeken, zijn of haar gegevens te corrigeren. Onder "corrigeren" wordt o.a. verstaan: het aanvullen, wissen, blokkeren of op andere wijze zorgen dat de gegevens van de sollicitant niet meer worden gebruikt. Treant is alleen verplicht de gegevens van een sollicitant te corrigeren wanneer deze feitelijk onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn voor de doeleinden waarvoor Treant de gegevens gebruikt.

Indien de sollicitant niet in staat is de site te gebruiken kan de sollicitant contact met Treant opnemen  om toegang en correctierechten te effectueren. Treant kan ook gegevens van sollicitanten (bijv. testgegevens) verzamelen en verwerken die niet via het systeem beschikbaar zijn. Neem contact op met de afdeling Personeel, Organisatie en Opleidingen van Treant om toegang en correctierechten te effectueren. Verzoeken van sollicitanten, bijvoorbeeld om een fout te corrigeren, worden tijdig door Treant verwerkt.

Contactgegevens

Afdeling Personeel, Organisatie en Opleidingen
Telefoon: 0591 65 56 56
E-mail: secretariaatpeno@treant.nl

Functionaris Gegevensbescherming:
Dhr. A.M. Niessen
E-mail: privacy@treant.nl

Lees meer over de privacyverklaring voor sollicitanten van Treant