Ontstaansgeschiedenis › Treant Zorggroep

Ontstaansgeschiedenis

Sinds 1 januari 2015 heet Zorggroep Leveste Middenveld: Treant Zorggroep. De naam is afgeleid van een gebied dat in vroegere tijden liep van de Stellingwerven via Drenthe en de stad Groningen tot voorbij Stadskanaal. Dat gebied komt grotendeels overeen met het gebied waar Treant zorg verleent. De namen van de drie ziekenhuislocaties en de zeventien locaties voor ouderen- en verpleegzorg zijn nu verbonden aan Treant Zorggroep. Hieronder een overzicht van de laatste jaren.
 

TIJDLIJN

2007-2008: verkenningsfase samenwerking
In 2007 starten de zorggroepen Leveste (Emmen) en Middenveld Drenthe (Hoogeveen) verkennende gesprekken met elkaar over samenwerking. Beide stichtingen sluiten met elkaar in 2008 een strategische alliantie en starten een onderzoek naar een verregaande samenwerking. Beide zorggroepen bestaan uit een ziekenhuis en meerdere care-onderdelen (verpleeghuizen en woonzorgcentra).

De organisaties van Zorggroep Leveste zijn op dat moment: het Scheper Ziekenhuis, verpleeghuis De Horst, woon- en zorgcentra De Schutse, Paasbergen, Het Ellertsveld, Holdert, Holtingerhof-Valkenhof, Zuidermarke, maatschappelijke opvang en gespecialiseerde zorginstelling Veltman. Zorggroep Middenveld Drenthe is een fusiecombinatie van ziekenhuis Bethesda en Zorgpalet, met locaties Weidesteyn, Olden Kinholt en Tonckenshuys.

2009: voorbereiding fusie
Het jaar 2009 staat in het teken van de voorbereiding en de besluitvorming van de fusie van de zorggroepen Leveste (Emmen) en Middenveld Drenthe (Hoogeveen). Op 1 januari 2010 is de fusie een feit.

1 januari 2010: Oprichting Zorggroep Leveste Middenveld
Ziekenhuis Bethesda, Scheper Ziekenhuis, Zorgpalet en Leveste Care zijn als zelfstandige werkmaatschappijen ondergebracht in de nieuwe Zorggroep Leveste Middenveld. De reden voor de samenwerking: samen sterker staan in de sterk veranderende zorgsector. Verdere invulling van de samenwerking zal geleidelijk plaatsvinden, aansluitend bij externe ontwikkelingen.

September 2011: externe ontwikkelingen vragen om één ziekenhuis
De externe ontwikkelingen gaan snel: nieuwe eisen van zowel zorgverzekeraars als de landelijke politiek. Het model van twee zelfstandige ziekenhuizen is niet langer toekomstbestendig. Enerzijds gaat het om kwaliteitseisen waarbij wordt gekeken naar de zorg en de faciliteiten van een ziekenhuis of afdeling. Denk aan aanwezige apparatuur en gespecialiseerde poliklinieken of verpleegkundigen.

Anderzijds moet een ziekenhuis elk jaar voor een aantal operaties een minimum aantal uitvoeren. Want hoe vaker een arts een bepaalde ingreep doet, hoe beter het resultaat, is de gedachte.

Voor veel ziekenhuizen hebben deze nieuwe criteria grote gevolgen en dat geldt ook voor Ziekenhuis Bethesda en het Scheper Ziekenhuis. Want door de toenemende eisen kunnen de ziekenhuizen in de huidige omvang en met het huidige productievolume (lees: aantal behandelingen) straks niet meer afzonderlijk aan de strengere eisen voldoen. Maar de gezamenlijke omvang van beide ziekenhuizen is wel ruim voldoende om te voldoen aan de volumenormen, zodat we de meeste zorgfuncties voor de regio kunnen behouden.

Het ligt voor de hand om beide ziekenhuizen op korte termijn samen te voegen tot één ziekenhuis en een aantal specifieke zorgfuncties te concentreren en verdelen over de twee locaties.

November 2011: Scheper en Bethesda laten scenarioanalyse doen
Extern adviesbureau KPMG Plexus start met een scenarioanalyse. De scenarioanalyse gaat over de vraag op welke locatie in de toekomst welke zorg geboden wordt. In mei 2012 komt het volledige advies.

November 2011: Intentieverklaring samenwerking ZLM en Refaja
Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal neemt midden 2011 het initiatief voor een samenwerking met Zorggroep Leveste Middenveld, waarvan ook Bethesda en Scheper deel uitmaken. Op 29 november 2011 tekenen de raden van bestuur en de besturen van de medische staf een intentieverklaring voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een verregaande samenwerking. Randvoorwaarden voor de samenwerking zijn het advies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de financiële haalbaarheid en steun van de zorgverzekeraars.

Januari 2012: Eén ziekenhuis met twee locaties
Per 1 januari 2012 zijn Ziekenhuis Bethesda en het Scheper Ziekenhuis gefuseerd tot één ziekenhuis met twee locaties.

Mei 2012: 3 scenario’s over concentratie van zorg
Zorgadviesbureau KPMG Plexus brengt advies uit. Het adviesbureau was in november 2011, op verzoek van Zorggroep Leveste Middenveld, begonnen aan een scenarioanalyse om te kijken of een aantal specifieke zorgfuncties geconcentreerd en verdeeld kunnen worden over beide ziekenhuislocaties. Of, anders gezegd, om een antwoord te vinden op de vraag ‘welke zorg waar?’ en vanuit de gedachte ‘zorg dichtbij als het kan en verder weg als het nodig is’.

KMPG Plexus heeft drie scenario’s (modellen) geselecteerd. Ze gaan alle drie uit van behoud van de poliklinische zorg en de dagbehandeling op de locaties in Emmen en Hoogeveen. Het adviesbureau adviseert het derde scenario verder te onderzoeken: het interventiecentrumscenario, een derde ziekenhuislocatie in een nieuw gebouw. Het advies wordt door de beide medische staven met gemengde gevoelens ontvangen, vanwege de gevolgen van de locatiekeuze voor de eigen adherentie. Daarnaast worden vraagtekens gezet bij de financiële haalbaarheid van een nieuwbouwinitiatief.

Het KPMG Plexus advies wordt vervolgens ingehaald door nieuwe ontwikkelingen: de landelijke financiële veranderingen in de zorg en de voorgenomen fusie van Scheper-Bethesda en Refaja.

Juli 2012: Externe ontwikkelingen vragen om herinrichting zorg
De gevolgen van deze landelijke ontwikkelingen in de zorg worden steeds concreter: veranderingen in de bekostiging en financiering van de zorg, bezuinigingen van de overheid, de toenemende volume- en kwaliteitseisen en kortere ligduur en afname van het aantal patiënten. Dat is een landelijk beeld en mogelijk het gevolg van nieuwe operatietechnieken waardoor de patiënt sneller geneest (b.v. laparoscopie). Dit heeft een negatieve invloed op de financiële resultaten van het ziekenhuis. Om de zorg voor de regio te behouden, moet de ziekenhuiszorg in de regio anders worden ingericht.

Deze externe ontwikkelingen komen voort uit het Hoofdlijnenakkoord, een afspraak tussen zorgpartijen en de minister van VWS voor de periode 2012-2015. Dit akkoord heeft als doel beheersing van de kosten en verdere kwaliteitsverbetering van de ziekenhuiszorg.

September 2012: Denktank buigt zich over toekomstperspectief en fusie Refaja
Medewerkers geven aan behoefte te hebben aan een concreet toekomstperspectief van de gefuseerde ziekenhuizen. Daarom stellen de raad van bestuur en de medici een denktank in. Deze adviesgroep bestaat uit 18 dokters. Ook medisch specialisten van aankomend fusiepartner Refaja zitten daarin. Deze denktank buigt zich ook over een mogelijke fusie met Refaja.

November 2012: Denktank adviseert over concentratie en fusie
De denktank brengt advies over de inrichting van de zorg uit. De denktank adviseert voor alle locaties 24/7 spoedopvang, polikliniek, (meerdaagse) opnamemogelijkheid, laboratoriumbepalingen, röntgen, OK, Intensive Care en verloskunde te behouden. De denktank adviseert om klinische zorg evenwichtig te verdelen over de drie locaties waarbij iedere locatie een eigen profiel krijgt. Het is de opdracht aan de vakgroepen om invulling te geven aan deze verdeling, vindt de denktank.

Het advies van de denktank is voorgelegd aan zorgverzekeraars. Zij hebben positief gereageerd op het advies van de denktank. De raad van bestuur heeft het advies van de denktank overgenomen.

De denktank is van mening dat een volwaardig pakket aan ziekenhuiszorg in deze relatief dunbevolkte regio alleen kan blijven bestaan door intensieve samenwerking van de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. Hiervoor acht de denktank een fusie van deze ziekenhuizen en het samenvoegen van vakgroepen en maatschappen noodzakelijk. Gezien de externe ontwikkelingen in de zorg, adviseert de denktank om het 3-locatiemodel uiterlijk in 2014 opnieuw te bekijken. Daarvoor wordt later de regieraad in het leven geroepen.

Eind 2012-2013: Weg vrij voor fusie met Refaja
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft eind 2012 toestemming gegeven voor een fusie tussen Scheper-Bethesda Ziekenhuis en Refaja Ziekenhuis. Ook de zorgverzekeraars zijn positief over de fusie. En het boekenonderzoek, waarin gekeken wordt naar de financiële en kwalitatieve gegevens van beide organisaties, leverde een positief resultaat op. Niets staat een fusie meer in de weg.

Januari 2013: bestuursvoorzitter Rutgers met pensioen
De voorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep Leveste Middenveld Maarten Rutgers gaat per 1 januari 2013 met pensioen. Kees Donkervoort wordt na het vertrek van Rutgers (tijdelijk) voorzitter. Er komt een interim bestuurder met als taak de strategie, fusie (inmiddels met Refaja) en integratie van de ziekenhuizen op gang te brengen.

Januari 2013: fusie chirurgen Scheper, Bethesda en Refaja
De eerste fusie van maatschappen over drie locaties is een feit. De chirurgen van Refaja Ziekenhuis fuseren met de al gefuseerde chirurgen van Scheper en Bethesda. De fusie van de maatschappen is vooral ingegeven door externe factoren: de steeds strengere kwaliteits- en volumenormen van de beroepsvereniging van chirurgen en zorgverzekeraars.

Tegelijkertijd is er binnen het vak chirurgie een tendens tot differentiatie (het ontwikkelen van aandachtsgebieden die het exclusief werkterrein van een bepaald ‘superspecialismen’ vormen zoals bijv. vaatchirurgie of traumatologie). Om dat te kunnen waarmaken heb je grotere aantallen patiënten nodig. En door te fuseren kun je de patiëntenaantallen van de twee locaties optellen, waardoor zorg in de regio behouden blijft.

April 2013: Janson voorzitter raad van bestuur
Eric Janson wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep Leveste Middenveld. Hij volgt interim-bestuurder Leo Schoots op.

Juni 2013: Convenant met zorgverzekeraar Achmea
ZLM en Refaja Ziekenhuis sluiten met Achmea divisie Zorg & Gezondheid een convenant om zich gezamenlijk sterk te maken voor toekomstbestendige (ziekenhuis)zorg voor de 300.000 inwoners van de regio Zuid- en Oost-Drenthe en -Groningen.

In het convenant worden afspraken vastgelegd over de samenwerking. Zij zien het als hun gezamenlijke missie dat na afloop van dit convenant (2023) kan worden vastgesteld dat “op basis van consistente en objectiveerbare parameters sprake is van significant betere zorg die leidt tot een significant betere gezondheidstoestand van de regionale bevolking tegen significant lagere kosten dan in het jaar van aanvang van dit convenant (2013)”.

Juli 2013: wisseling bestuurders
Bestuurder Kees Donkervoort neemt afscheid van Zorggroep Leveste Middenveld. Hij wordt in oktober opgevolgd door Marcel Kuin.

Oktober 2013: bestuurlijke fusie Scheper-Bethesda en Refaja
De raad van bestuur van Zorggroep Leveste Middenveld volgt, na raadpleging van de medezeggenschapsorganen, het advies van de denktank over de fusie: de bestuurlijke fusie tussen Scheper-Bethesda en Refaja is een feit. Dat betekent dat Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal is toegetreden tot Zorggroep Leveste Middelenveld.

Redenen voor de fusie van de ziekenhuizen zijn:
1. Voldoen aan de oplopende kwaliteitseisen en volumenormen van beroepsgroepen en zorgverzekeraars;
2. Haalbaarheid van de organisatie van de diensten van specialisten;
3. Behalen van financiële voordelen, zoals voordelen door gezamenlijke inkoop.

Met de fusie treedt Refaja-directeur Guus Bruins toe tot de raad van bestuur van Zorggroep Leveste Middenveld.

November 2013: denktank opgevolgd door regieraad voor locatieprofielen
Nu de bestuurlijke fusie met Refaja een feit is, is het tijd om verder invulling te geven aan het advies over de toekomstvisie van de denktank uit 2012: de inrichting van de zorg over drie locaties. Er wordt een regieraad ingesteld door de raad van bestuur en het stafbestuur (bestuur van de medisch specialisten). Zij buigen zich over de vraag hoe het zorgaanbod toekomstbestendig te organiseren over drie locaties.

December 2013: minder inkomsten
Net als veel andere zorgorganisaties in het land, moet het ziekenhuis van Zorggroep Leveste Middenveld bezuinigen. Weliswaar verwachten we dat de fusie op de langere termijn financiële voordelen met zich mee zal brengen, maar op de korte termijn is dat nog niet merkbaar. We hebben te maken met minder patiënten en (dus) minder inkomsten. Dat is een landelijk beeld en daar moeten we op inspelen.

Daarnaast zorgt de CAO voor een loonstijging, verhogen/indexeren veel leveranciers hun prijzen en krijgen we minder geld van zorgverzekeraars. Ook moeten we investeren in vastgoed, ICT en inventaris. Zodat de zorg voor de inwoners van de regio goed en veilig blijft. Zorggroep Leveste Middenveld probeert de bezuinigingen te halen door onder andere een selectieve personeelsstop, efficiëntere processen en gezamenlijke inkoop van medische middelen.

Januari 2014: regieraad brengt advies uit over zorg op locaties
De in november 2013 geïnstalleerde regieraad brengt in januari 2014 advies uit over de zorg over de drie ziekenhuislocaties. De regieraad is een groep van achttien medisch specialisten, zes van iedere locatie. Het advies is een vervolg op het advies van de denktank uit 2012.

De regieraad adviseert binnen Zorggroep Leveste Middenveld te komen tot één ziekenhuis met drie voordeuren. De raad adviseert om op alle drie de locaties 24/7 zorg te behouden. Dat betekent dat de raad adviseert om op alle locaties aan te bieden: SEH-zorg, acute zorg, opname, operatie, bevallingen, diagnose (b.v. lab en radiologie), polikliniekbezoek en nazorg.

Daarnaast adviseert de raad om op de verschillende locaties expertisecentra in te richten voor specifieke aandoeningen. De raad geeft daarvoor een aantal opties, zoals onderzoek en behandeling van klachten van het houdings- en bewegingsapparaat (waaronder orthopedische ingrepen, reumatologie en revalidatie) in Stadskanaal en Hoogeveen, operatieve vaatchirurgie, interventies bij hart- en vaatziekten en kinderrevalidatie in Emmen, en mammazorg en wondbehandeling (vanwege het centrum voor hyperbare geneeskunde) in Hoogeveen.

Of het advies wordt overgenomen, hangt af van de expertise die nu al op de verschillende locaties aanwezig is. En natuurlijk ook van de mening van verschillende stakeholders als cliënten, zorgverzekeraars, huisartsen, verloskundigen, medewerkers, gemeente en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In ieder geval blijft het uitgangspunt het behouden voor goede, veilige en betaalbare zorg voor de 300.000 inwoners van onze regio, dicht bij huis. Nu en in de toekomst.

Januari 2014: medische staven fuseren
In januari fuseerden de drie verenigingen van de medisch specialisten van Scheper, Bethesda en Refaja tot één vereniging met één bestuur. Op alle drie de locaties was de overgrote meerderheid van de medische staven vóór een fusie van de verenigingen. Het nieuwe stafbestuur bestaat uit 6 leden, voornamelijk afkomstig uit de vorige drie stafbesturen. Het stafbestuur vertegenwoordigt 250 medisch specialisten.

Maart 2014: vervolg advies regieraad
De raad van bestuur van Zorggroep Leveste Middenveld wil graag weten wat anderen van het advies van de regieraad vinden. Het advies van de regieraad is immers een advies vanuit medisch specialistisch perspectief. Daarom consulteerden de raad van bestuur samen met het stafbestuur (bestuur van de medisch specialisten) veel stakeholders over het advies, zoals de vertegenwoordigers van de medewerkers (ondernemingsraad), medisch specialisten, cliënten (cliëntenraad), huisartsen, verloskundigen, zorgverzekeraars en de gemeente/burgemeester & wethouders.

De raad van bestuur en het stafbestuur omarmen het advies van de Regieraad. De ontvangen reacties tonen eveneens waardering voor de inspanningen, staan positief tegenover de denklijnen van het advies maar wijzen ook op punten van aandacht. Wel zal de reactie van een zeer belangrijke ‘stakeholder’, de Inspectie van de Gezondheidszorg, nog komen en moeten worden verwerkt.

Het advies wordt verder uitgewerkt, op onderdelen verbreed en verdiept (zoals zorg voor ouderen en voor chronisch zieken) waarbij vooral ook de belangrijke samenwerkingspartners (huisartsen, verzekeraars) worden betrokken. Ook wordt het advies nog financieel doorgerekend.

Maart 2014: advies over acute zorg Noord-Nederland
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) brengt een regioplan voor de Spoedeisende Hulp (SEH) uit. Het regioplan van ZN gaat over een andere inrichting van acute neurologische, cardiologische en vaatchirurgische zorg en er wordt gesproken over concentratie van ‘hoogwaardige’ intensive care-zorg.

De acht ziekenhuizen uit de drie noordelijke provincies, waaronder Zorggroep Leveste Middenveld, zijn niet betrokken bij het regioplan van ZN. Daarom hebben de acht ziekenhuizen Twynstra Gudde gevraagd om een advies over acute zorg in de regio. De uitkomst is dat er meer tijd nodig is om een gezamenlijk en inhoudelijk onderbouwde dialoog te voeren over de acute zorg in Noord-Nederland. Die tijd is er ook, omdat er nu geen acute kwaliteitsproblemen zijn.

De ziekenhuizen willen gezamenlijk met ZN in gesprek om te kijken naar de toekomstige organisatie van de acute zorg in de noordelijke provincies.

September 2014: meerjarenbeleid 2015-2020
Zorggroep Leveste Middenveld bracht in september 2014 een meerjarenbeleid uit voor de gehele zorggroep, voor de periode 2015-2020. Als organisatie van 20 locaties voor ouderen-, revalidatie- en verpleegzorg en 3 ziekenhuislocaties wil ZLM nu en in de toekomst zorg blijven verlenen die past bij de zorg die de inwoners van de regio nodig hebben. Zorg die goed, veilig, betaalbaar en toegankelijk is. Zorg die voldoet aan de eisen die zorgverzekeraars, beroepsorganisaties en anderen aan ZLM stellen.

Om dat te bereiken willen we een goede naam in de regio verwerven, zodat de inwoners van onze regio vanzelfsprekend voor ons kiezen. Door brede samenwerking kun je de zorg inrichten naar de behoefte van de patiënt en cliënt.

Ook willen we bouwen aan een regionaal zorgnetwerk binnen en buiten ZLM, waarin de patiënt en cliënt centraal staan, zodat we de zorg beter kunnen inrichten naar de behoeften van patiënten en cliënten. Dit doen we samen met onder andere huisartsen, verloskundigen, thuiszorginstellingen, ggz-instellingen, fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders.

Daarnaast gaan we bouwen aan een regionaal kenniscentrum waarin de beste handelswijzen worden gedeeld tussen de locaties van ZLM onderling en met onze zorgpartners.

Het nieuwe meerjarenbeleid 2015-2020 (pdf) is gebaseerd op een onderzoek in de care, een advies van een raad van achttien medisch specialisten, verschillende themabijeenkomsten en interviews met interne en externe stakeholders, een waardenonderzoek onder de medewerkers, diverse rapporten en doorgerekende scenario’s.

1 januari 2015: Treant Zorggroep een feit
Vanaf 1 januari 2015 gaan de ziekenhuislocaties Bethesda, Refaja en Scheper en de 20 centra voor verpleeg-, revalidatie- en ouderenzorg van Zorgpalet en Leveste Care, samen verder onder de naam Treant Zorggroep.

Ambitie Treant Zorggroep
Het nieuwe meerjarenbeleid 2015-2020 voor de ziekenhuiszorg gaat uit van kwalitatief hoogwaardige ziekenhuiszorg op drie ziekenhuislocaties: Bethesda, Refaja en Scheper. Treant zet zich op alle drie de locaties in voor laagdrempelige toegang dicht bij de patiënt, poliklinische en klinische zorg door alle aanwezige specialismen, 24/7 toegang tot spoedzorg, acute verloskunde en moeder- en kindzorg en zorg op IC-niveau. Bij zorg op IC-niveau gaat het om intensieve zorg voor ernstig zieke patiënten uit de regio. Het extra accent voor het Scheper ligt op de complexere zorg. Bethesda en Refaja profileren zich op hoogvolumezorg met polikliniek, dagbehandeling en kort verblijf.

Voor de ouderenzorg en verpleegzorg ligt het accent voor De Horst en Weidesteyn op hoogcomplexe, chronische en revalidatiezorg voor ouderen. Veltman, en misschien een tweede care-locatie, richt zich op beschermd wonen. Andere centra ontwikkelen zich tot woonwijkcentra waarin care, cure en welzijn geïntegreerd worden aangeboden, samen met onze zorgpartners.