Rechten & plichten › Treant Zorggroep

Op www.treant.nl/corona hebben wij al ons nieuws over corona gebundeld

Rechten & plichten

U vindt hier informatie over de belangrijkste rechten en plichten van u als patiënt en van uw hulpverlener. Wij spreken hier over hulpverlener, omdat het, behalve uw arts, ook andere bij uw behandeling betrokken hulpverleners betreft. Bijvoorbeeld een andere arts, de verpleegkundige, laborant of fysiotherapeut.

Wetgeving
In de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van de patiënt en zijn hulpverlener vastgelegd. Daarnaast heeft de patiënt een aantal rechten op grond van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wetten geven een basis voor een gelijkwaardige relatie tussen beide partijen. Minstens zo belangrijk als een wet is de houding van beide partijen. Openheid en wederzijds vertrouwen zijn in deze relatie belangrijk en kunnen niet in een wet worden uitgedrukt.

Recht op informatie
De hulpverlener moet u in begrijpelijke taal informatie geven over:

 • uw ziekte of aandoening
 • de aard van de voorgestelde behandeling of het onderzoek
 • mogelijke complicaties of risico’s hiervan
 • andere mogelijkheden van behandelen
 • wat u mag verwachten van het onderzoek of de behandeling
 • de medicijnen en eventuele bijwerkingen 

U heeft deze informatie nodig om weloverwogen een beslissing te kunnen nemen over een behandeling. Het is dus belangrijk dat u aangeeft wanneer u nog niet alles begrepen heeft of als u meer wilt weten. Alleen bij hoge uitzondering mag een hulpverlener gegevens achterhouden, namelijk als hij ervan overtuigd is dat de informatie ernstig nadeel voor u oplevert. Hij moet dit eerst met een andere hulpverlener overleggen.
U kunt zelf ook aangeven dat u geen informatie wilt hebben. Dit zal gerespecteerd worden zolang dat niet nadelig is voor uzelf of een ander.

Het toestemmingsvereiste
Wanneer u voldoende informatie heeft gekregen kunt u beslissen of (en hoe) u behandeld wilt worden. U mag in principe alleen behandeld worden indien u toestemming geeft. Alleen bij een ingrijpende behandeling zal de hulpverlener uitdrukkelijk om uw toestemming vragen. Zonodig wordt dit schriftelijk vastgelegd. In andere gevallen en tijdens de duur van de behandeling wordt uw toestemming niet steeds gevraagd, maar wordt uitgegaan van uw instemming tenzij u duidelijk anders aangeeft. In acute situaties mag/moet de hulpverlener wel zonder uw toestemming handelen.

Als u zelf niet kunt beslissen
Wanneer u (tijdelijk) niet in staat bent uw toestemming te geven, zal de hulpverlener een vertegenwoordiger erbij betrekken die namens u toestemming geeft. Bijvoorbeeld uw partner of een familielid. Vindt u het belangrijk dat er naar uw eigen ideeën wordt gehandeld? Dan is het opstellen van een wilsverklaring verstandig. Wanneer anderen voor u moeten beslissen, kan een wilsverklaring een belangrijke hulp zijn. U legt dan schriftelijk vast hoe u wilt dat er in bepaalde situaties gehandeld wordt. Deze verklaring bespreekt u met uw behandelend arts die deze bewaart in uw dossier.

Het recht op privacy
In het ziekenhuis worden persoonlijke en medische gegevens van u vastgelegd. Alle medewerkers zijn verplicht vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan. Zij hebben een zwijgplicht en/of beroepsgeheim en gebruiken de gegevens uitsluitend in het kader van de zorgverlening. Alleen met uw toestemming mag informatie worden doorgegeven aan anderen zoals familie of vrienden. Uw recht op privacy houdt ook in dat onderzoeken en behandelingen plaatsvinden buiten het zicht van anderen, die niet bij de behandeling zijn betrokken.

Lees meer in onze uitgebreide privacyverklaring.

Het recht op inzage in uw dossier
Het (medisch) dossier, waarin al uw gegevens zijn vastgelegd, is eigendom van het ziekenhuis. U heeft recht op inzage in uw dossier. Een verzoek kunt u schriftelijk indienen* of rechtstreeks richten tot uw hulpverlener. Uw verzoek wordt dan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken afgehandeld.

Het recht op kopie van uw dossier
Op uw verzoek kunt u een kopie van uw dossier of delen daaruit krijgen. Dit verzoek kunt u schriftelijk of via een online formulier indienen.

Het recht op correctie
U heeft het recht om een verzoek in te dienen om uw gegevens te verbeteren als de gegevens die zijn opgenomen feitelijk onjuist zijn. Daarnaast heeft u het recht uw mening of zienswijze op de behandeling op te laten nemen in uw dossier. U heeft ook het recht om gegevens te laten verwijderen die overbodig zijn of niet ter zake doen. Een verzoek tot correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u richten tot de hulpverlener of schriftelijk indienen.

Recht op vernietiging
Het dossier van een patiënt moet minimaal vijftien jaar bewaard worden. U kunt de hulpverlener verzoeken het dossier eerder te vernietigen. Een verzoek tot vernietiging van uw dossier kunt u schriftelijk indienen*.

Het recht op verzet
U kunt verzet aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens in verband met uw bijzondere persoonlijke omstandigheden. Het verzet kunt u schriftelijk indienen*.

* dit schriftelijke verzoek kunt u richten aan de senior medewerker Zorgadministratie, afdeling Archief van Treant Zorggroep (zie adres hieronder). U moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs (bijv. paspoort of rijbewijs) toevoegen.

Contactgegevens
Treant Zorggroep
t.a.v. senior medewerker Zorgadministratie Archief
Boerhaavestraat 1
9501 HE Stadskanaal

Tweede mening (second opinion)
Het kan voorkomen dat u twijfelt over het geven van uw toestemming. Vooral bij een onverwachte ziekte of wanneer er verschillende behandelmethoden mogelijk zijn. Dan bestaat de mogelijkheid om een tweede mening te vragen aan een andere hulpverlener. Deze geeft u alleen zijn mening en neemt de behandeling niet over. Wanneer de andere deskundige hetzelfde advies geeft, is dat voor u prettig. Maar de kans bestaat ook dat een andere behandeling wordt voorgesteld. Dat kan verwarrend zijn. U moet dan een keuze maken. Voordeel is wel dat uw probleem van verschillende kanten is belicht.

Wilsverklaring
U legt dan schriftelijk vast hoe u wilt dat er in bepaalde situaties gehandeld wordt. Deze verklaring bespreekt u met uw behandelend arts die deze bewaart in uw dossier.

Het recht op geluidsopnames maken van het gesprek met de arts
Het gebeurt vaak dat een patiënt na afloop van een gesprek met de arts niet alles heeft onthouden. Om onduidelijkheden achteraf weg te nemen, vinden we het belangrijk dat een patiënt een gesprek nog eens kan terugluisteren. We bieden daarom de mogelijkheid om gesprekken op te nemen, bijvoorbeeld met het eigen mobieltje. Wel horen we het graag vooraf als het gesprek wordt opgenomen. Het is overigens wettelijk niet toegestaan om (zonder onze toestemming) de opname buiten de privésfeer te delen.

Het klachtrecht
In de relatie tussen hulpverlener en patiënt gaat soms iets mis. U heeft het recht om een klacht in te dienen. Treant Zorggroep vindt het belangrijk dat u uw eventuele onvrede uit. Het is verstandig eerst te gaan praten met de betrokken hulpverlener. Misschien is er slechts sprake van een misverstand, heeft u elkaar niet goed begrepen. Komt u er niet uit, dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfuctionaris. Meer informatie hierover vindt u in de folder “klachtenopvang”. Deze is verkrijgbaar op alle afdelingen.

Uw rechten bij deelname aan wetenschappelijk onderzoek
Wanneer u gevraagd wordt deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek heeft u recht op goede (ook schriftelijke) voorlichting vooraf. Vooraf is uw toestemming voor deelname vereist. Zonder toestemming mogen alleen gegevens aan onderzoekers verstrekt worden, die volledig anoniem gemaakt zijn, zodat nooit meer achterhaald kan worden dat het om uw gegevens gaat.

Kwaliteitsonderzoeken
Treant Zorggroep maakt mogelijk gebruik van uw gegevens voor kwaliteitsonderzoeken. Indien u hier niet aan mee wilt werken, kunt uw bezwaar aantekenen bij uw specialist of behandelaar.

De rechten en plichten van de hulpverlener
De hulpverlener heeft het recht zijn eigen beslissingen te nemen. Hij hoeft niet zonder meer te doen wat de patiënt hem vraagt. Zijn eigen deskundigheid en overtuiging spelen daarbij een grote rol. De belangrijkste plicht van de hulpverlener is het verlenen van goede zorg. Daarnaast gelden de regels zoals in deze folder zijn omschreven.

Kinderen
De rechten van kinderen zijn ook vastgelegd in de wet (WGBO).
De wet onderscheidt drie leeftijdsgroepen:

 • kinderen tot 12 jaar: de wettelijk vertegenwoordiger (meestal de ouders) beslist over behandeling, onderzoek e.d.
 • kinderen tussen 12 en 16 jaar: ouders en kinderen beslissen samen.
  Dat betekent dat zowel ouders als kind met een behandeling moeten instemmen.
 • jongeren vanaf 16 jaar: beslissen zelfstandig. De informatievoorziening is in eerste plaats gericht op de jongere zelf en wordt alleen aan de ouders of verzorgers gegeven als de jongere zelf hiermee instemt.  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Landelijke  Vereniging Kind en Ziekenhuis.

De rechten en plichten van gescheiden ouders
Voor de rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulpverlening aan kinderen verwijzen wij u naar de brochure “Als ouders niet meer samen zijn”.

Uw plichten
Als patiënt heeft u niet alleen rechten, maar ook plichten. U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. Binnen redelijke grenzen dient u de adviezen van uw hulpverlener op te volgen.

Identificatieplicht
Heeft u medische zorg nodig? Dan moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. Kunt u de zorgverlener geen identiteitsbewijs laten zien? Dan kan hij de kosten van uw behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar. De arts of het ziekenhuis moet alle kosten van de medische behandeling dan op u verhalen.

Geldig identiteitsbewijs
Volwassenen

U kunt zich identificeren bij een zorgverlener met een geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. 

Kinderen
In de zorg geldt geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten dus voor hun kinderen een geldig legitimatiemiddel hebben als ze naar een dokter of andere zorgverlener gaan. U kunt een bijschrijving van een (minderjarig) kind in het paspoort van een ouder nog steeds gebruiken ter legitimatie van het kind. Voorwaarde is wel dat het paspoort van de ouder nog geldig is.

Meer informatie
Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Privacyverklaring add-on geneesmiddelen en OZP stollingsfactoren
Wet- en regelgeving verplicht ons om naast de diagnose, ook de indicatie bij de addon geneesmiddelen en OZP stollingsfactoren mee te sturen met de factuur naar de zorgverzekeraar. Als u er bezwaar tegen heeft dat de indicatie op de factuur wordt vermeld, dan kunt u gebruik maken van de privacyverklaring. Ondertekend door zowel uzelf als uw zorgaanbieder, adviseren wij u het formulier mee te nemen naar de medisch specialist. Overigens, het invullen van deze verklaring laat onverlet dat wij de indicatie registreren in onze ziekenhuissystemen.    

Informatie over het coronavirus

Op www.treant.nl/corona vind je alle informatie over de maatregelen in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Belangrijke informatie over bezoek
Er is helaas geen bezoek mogelijk op de Intensive Care, hartbewaking (CCU) en de speciale isolatieafdeling voor corona-patiënten op onze ziekenhuislocatie in Emmen. Dit geldt voor álle patiënten die opgenomen zijn op deze afdelingen, zowel voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus als voor patiënten die om andere redenen zijn opgenomen (patiënten uit deze regio én andere regio's). Een ontzettend moeilijke maatregel voor patiënten en hun naasten, maar wel een die we moeten nemen om kwetsbare patiënten te beschermen. We houden familieleden natuurlijk op de hoogte van de situatie van hun naaste. Ook op onze locaties voor wonen en zorg is helaas geen bezoek meer mogelijk. Meer informatie

Patiënten op de andere ziekenhuisafdelingen mogen geen bezoekers meer ontvangen van buiten Drenthe, Groningen en Friesland. We willen zo de risico’s op verspreiding van het coronavirus tot een minimum beperken.

Bekijk de veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekers en voor welke ziekenhuiszorg u op welke locatie terecht kunt tijdens de coronacrisis