Ervaringen & klachten › Treant Zorggroep

Op www.treant.nl/corona hebben wij al ons nieuws over corona gebundeld

Ervaringen & klachten

Ervaringen & klachten

Tevreden of juist niet?

Medewerkers van Treant Zorggroep doen er alles aan om u de best mogelijke zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld de bejegening of behandeling binnen onze organisatie. Door dat ons te laten weten, kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Ook biedt u ons daarmee de mogelijkheid om onze zorgverlening en service te verbeteren.

Bespreek uw onvrede
U kunt uw onvrede het beste rechtstreeks met de desbetreffende medewerker of met het afdelingshoofd bespreken. Zij zijn zeker bereid het gesprek met u aan te gaan. Zo'n gesprek biedt u de kans om uw onvrede te uiten, en de medewerker of het afdelingshoofd kan een toelichting geven. Dit is vaak de kortste weg naar de oplossing van een klacht. 

Niet opgelost?
Bent u desondanks toch niet tevreden, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Ook als u het moeilijk vindt om het gesprek aan te gaan met de desbetreffende medewerker of het afdelingshoofd, kunt u zich melden bij de klachtenfunctionaris. Dat kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail. Op deze website kunt u een klachtenformulier invullen. Maak daarvoor hieronder een keuze.

Klachtenformulier ziekenhuis Klachtenformulier wonen en zorg

Compliment
Wilt u juist een positieve ervaring met ons delen, kan dat natuurlijk ook! Stuur dan een mail naar ervaringen@treant.nl

Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. Vanzelfsprekend wordt uw klacht vertrouwelijk behandeld. De klachtenfunctionaris biedt u ruim de gelegenheid om uw verhaal te vertellen. Ook kan zij u helpen uw klacht te verduidelijken, past wederhoor toe en doet met uw toestemming nader (dossier)onderzoek.

Eventueel worden partijen uitgenodigd voor een (bemiddelings)gesprek om vragen en onvrede bespreekbaar te maken. Daarbij heeft de klachtenfunctionaris de rol van gespreksleider. Het doel van zo'n gesprek is om het vertrouwen tussen beide partijen te herstellen.

De klachtenfunctionaris registreert uw klacht, waarna deze wordt geanalyseerd en besproken met leidinggevenden en management. Door verbeteracties door te voeren kunnen wij vergelijkbare klachten in de toekomst mogelijk voorkomen.

Ook informeert de klachtenfunctionaris u over verdere procedures en mogelijkheden, zoals het ontvangen van advies van de raad van bestuur, het indienen van een claim en de rol van de geschillencommissie.

Formele klacht naar de raad van bestuur
Als bemiddeling geen oplossing biedt, kunt u uw klacht doorzetten naar de raad van bestuur van Treant en hen vragen een uitspraak over de klacht te doen. Dit moet schriftelijk gebeuren. De raad van bestuur kan zich hierin laten adviseren door de klachtenonderzoeksraad, die uitgebreid onderzoek doet naar de toedracht. Deze interne onderzoeksraad bestaat uit medisch specialisten, verpleegkundigen, externen (met ervaring in bestuur, medische achtergrond, vertegenwoordiger van patiëntenorganisatie) en leden op voordracht van de cliëntenraden. De onderzoeksraad staat onder leiding van een externe voorzitter met juridische achtergrond. De raad doet dossieronderzoek en gaat met beide partijen in gesprek. Vervolgens brengt deze raad advies uit aan de raad van bestuur, die binnen zes weken een uitspraak moet doen. Deze termijn kan eenmalig met vier weken worden verlengd.

Schadeclaim naar aanleiding van een behandeling
Als u van mening bent dat u recht hebt op een ver­goeding voor schade die u heeft geleden, kunt u Treant schriftelijk aansprakelijk stellen. Hiervoor kunt u zich rechtstreeks richten tot de raad van bestuur. U kunt dit zelf doen of juridische bijstand dan wel een letselschadebureau inschakelen. De klachtenfunctionaris kan u helpen bij vragen of nader informeren over de juiste procedure. Hetzelfde geldt voor andere mogelijkheden, zoals een civiele procedure of een melding bij het tuchtcollege.

Geschillencommissie
Als het bemiddelingstraject en het schriftelijk oordeel van de raad van bestuur niet tot tevredenheid leiden, kunt u zich laagdrempelig (dus zonder advocaat) wenden tot de externe Geschillencommissie. De Geschillencommissie is onpartijdig en moet binnen zes maanden een onafhankelijke uitspraak formuleren. Ook kan deze commissie een schadevergoeding toekennen. Deze uitspraak is voor alle partijen bindend. Informatie over de procedure, de kosten en de termijnen leest u op www.degeschillencommissiezorg.nl.

Inzage in uw dossier
Om uw klacht goed te kunnen behandelen, is het meestal nood­zakelijk dat de behandelaars van uw klacht inzage hebben in uw patiënten- of cliëntendossier. Dit gebeurt al­leen met uw toestemming. Uiteraard worden uw gegevens ver­trouwe­lijk behandeld en alleen gebruikt voor klachtenbemiddeling. Alle personen die betrokken zijn bij de afhan­de­ling van klachten hebben een geheimhoudingsplicht.

Contact
Bent u ontevreden of heeft u een klacht over onze zorg, neem dan gerust contact op met een van onze klachtenfunctionarissen. Zij geven u vrijblijvend advies over de klachtenregeling en -procedure.

Contact met de klachtenfunctionaris

Ziekenhuislocatie Scheper: mevr. drs. L. Behr
E-mail: klachtenfunctionaris.scheper@treant.nl
Telefoon: 0591 69 12 25

Ziekenhuislocatie Bethesda: mw. mr. M.J. Kaal
E-mail: klachtenfunctionaris.bethesda@treant.nl
Telefoon: 0528 28 64 96

Ziekenhuislocatie Refaja: mw. drs. L. Behr en mw. mr. M.J. Kaal
E-mail: klachtenfunctionaris.refaja@treant.nl
Telefoon: 0591 69 12 25 en 0528 28 64 96

Postadres:
Postbus 30.000
7900 RA Hoogeveen

Klachten wonen en zorg
Voor klachten over wonen en zorg kunt u het klachtenformulier invullen of rechtstreeks contact opnemen met onze klachtenfunctionarissen.

Locaties Bilderdijk, Olden Kinholt, Weidesteyn, Tonckenshuys, Selkersgoorn, De Schutse, De Korenhof, De Schoel, De Paasbergen en Het Ellertsveld: mw. R. van der Giezen
E-mail: r.vandergiezen@treant.nl
Telefoon 06 83 96 62 65

Locaties De Horst, Holdert, Oostermarke, Valkenhof, Zuidermarke, Holtingerhof en Veltman: mw. W. Verwoerd
E-mail: w.verwoerd@treant.nl
Telefoon 06 53 48 46 29

Continue meting patiëntervaringen

Uw ervaring met onze zorg is voor ons een belangrijke bron van informatie. Bij Treant doen we daarom continu onderzoek naar ervaringen van patiënten.  Als u bent geselecteerd voor deelname, dan ontvangt u daarover een e-mail met meer informatie en een link naar een vragenlijst. Hier vindt u informatie en de meest gestelde vragen en antwoorden.

ZorgkaartNederland

De grootste ervaringssite in de zorgUw ervaringen kunnen een signaal zijn om zaken te verbeteren. Ook kunt u een review achterlaten op de landelijke website ZorgkaartNederland. ZorgkaartNederland is de grootste waarderingssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. Op deze website kunt u complimenten over zorgverlening geven en 
suggesties doen voor het verder verbeteren van onze zorg en dienstverlening.

Klachtenregeling

De volledige klachtenregeling van Treant (versie 2018) vindt u hier (pdf).

Informatie over het coronavirus

Op www.treant.nl/corona vind je alle informatie over de maatregelen in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Belangrijke informatie over bezoek
Er is helaas geen bezoek mogelijk op de Intensive Care, hartbewaking (CCU) en de speciale isolatieafdeling voor corona-patiënten op onze ziekenhuislocatie in Emmen. Dit geldt voor álle patiënten die opgenomen zijn op deze afdelingen, zowel voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus als voor patiënten die om andere redenen zijn opgenomen (patiënten uit deze regio én andere regio's). Een ontzettend moeilijke maatregel voor patiënten en hun naasten, maar wel een die we moeten nemen om kwetsbare patiënten te beschermen. We houden familieleden natuurlijk op de hoogte van de situatie van hun naaste. Ook op onze locaties voor wonen en zorg is helaas geen bezoek meer mogelijk. Voor patiënten die terminaal zijn, wordt een uitzondering gemaakt. Meer informatie

Patiënten op de andere ziekenhuisafdelingen mogen geen bezoekers meer ontvangen van buiten Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel. We willen zo de risico’s op verspreiding van het coronavirus tot een minimum beperken.

Bekijk de veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekers en voor welke ziekenhuiszorg u op welke locatie terecht kunt tijdens de coronacrisis